Kostnadsfritt webinar!

4 övertygelser som hindrar dig från att prestera och ha kul inom din idrott. Lär dig hur du ska göra för att övervinna dem i 3 enkla steg.

Organisationskultur, vad det är och tips

Innehåll

  1. Vad är organisationskultur? 
  2. Dålig företagskultur – det sitter i väggarna
  3. Vilken påverkan har ledningen på organisationskulturen?
  4. Utmaningar i att skapa en positiv organisationskultur
  5. Exempel på hur du skapar en sund kultur i ditt företag

Vad är organisationskultur? 

Begreppet organisationskultur (ideel eller icke vinstdrivande organisation) eller företagskultur (vinstdrivande företag) är enligt definitionen ”det sammanhållna förhållningssättet till människor, organisationer och system inom vilka de interagerar”. Begreppen organisations- och företagskultur står för samma sak men skillnaden att det gäller icke – vinstdrivande eller vinstdrivande företag/organisationer, i denna artikel kommer jag att skriva båda orden, men jag utgår utifrån organisation oavsett vilket ord jag använder. Jag kommer att ge en inblick i frågan – ”vad är organisationskultur?” och även ge er fyra tips på hur ni kan stärka er organisationskultur.

Organisationskultur handlar om de värderingar, regler, normer, förväntningar och handlingar som uttrycker organisationens förhållningssätt till sina medarbetare. Det är den atmosfär som styr hur organisationen fungerar och vilka resultat den kan uppnå. En organisationskultur påverkar både hur människor upplever sin arbetssituation och hur de engagerar sig, som du hör är detta en viktig aspekt av vilket företag eller organisation som helst! 

Det härliga med en stark organisationskultur är att den ger bättre förutsättningar att ta hand om medarbetarna långsiktigt men även att föra organisationen framåt. Detta framgår av studien The Impact of Employee Engagement on Organizational Performance, där man kan se hur hög organisatorisk performance är sammankopplat med personalens nivå av engagemang viket betyder- när er personal är nöjd är det större sannolikhet att det går bra för företaget!

Dålig företagskultur - det sitter i väggarna

En dålig organisationskultur får ofta stor inverkan både övergripande men även för individerna. Detta kan leda till försämrad produktivitet, lägre motivation, ökad konflikt, minskad moral och övergripande ökade stressnivåer. De beteenden som motarbetar målen som sätts är antagligen något som har fått växa fram i olika sammanhang inom gruppen och sällan något en enskild medarbetare står helt ansvarig för. För att motverka detta är det viktigt att tänka på att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar kommunikation och samarbete. Det är också viktigt att säkerställa att inga formella eller informella hinder finns som stör medarbetare från att nå sina mål. Kulturen är nämligen inte bara det som finns nedskrivet officiellt utan är också allt det som är underförstått och som har fått gro fram i fikarummet och i samtal på och utanför jobbet. Ställ er frågan – Har gruppen verktygen tillgängliga som gör en positiv organisationskultur möjlig?

Vilken påverkan har ledningen på organisationskulturen?

Det är ingen tvekan om att ledarskap har en enorm påverkan på företagskulturen. De fastställer företagets värderingar, mål och prioriteringar, och det är dessa som förgrenar sig genom hela organisationen och har en påverkan på varje anställd. När chefer tar sig tid att aktivt engagera och motivera, skapas en positiv arbetsplats som uppmuntrar innovation och nya idéer. Men om ledningen inte har ett genuint intresse för att förbättra företaget, kan företagskulturen bli långsam, demotiverande och till och med giftig. För att skapa en hälsosam företagskultur måste en ledare kunna anpassa sig efter förhållanden som påverkar organisationen. Därför bör man som ledare sträva efter att inspirera och engagera sin personal, och på detta sätt skapa en positiv kultur där alla kan växa och utvecklas. En stark och hälsosam företagskultur är avgörande för att locka till sig talangfulla personer och uppnå långsiktig framgång i en allt mer konkurrensutsatt värld. Det håller inte längre att påpeka det som är bra när de anställda flaggar för sakerna som inte fungerar.

Utmaningar i att skapa en positiv organisationskultur

Att skapa en god organisationskultur kan vara en utmaning. Det finns flera hinder som man kan stöta på under processen, men det betyder inte att det är omöjligt, långt därifrån! Ett hinder kan vara att få alla i organisationen att förstå vikten av en positiv organisationskultur. Det råder fortfarande en tro om att organisationens framgång endast handlar om siffror och resultat, men det är långt ifrån sanningen. En positiv organisationskultur är avgörande för att organisationen ska fungera så effektivt och produktivt som möjligt. En annan utmaning är organisationen och de anställdas förmåga att hantera förändringar.

Det är naturligt att känna motstånd att förändra något som fungerar (mer eller mindre bra), men det kan vara nödvändigt för att upprätthålla en positiv organisationskultur då förändringar behövs för att följa med i utvecklingen som sker inom marknaden men även samhället i stort. Det är också viktigt att ledarna i organisationen är engagerade och följer samma värderingar och principer som de förväntar sig att andra anställda ska följa. Om ledarna inte är engagerade, kommer det vara svårt att få andra anställda att känna sig motiverade att följa med.

En annan utmaning är att hitta rätt balans mellan arbete och privatliv. Att ha en sund balans mellan arbete och privatliv gör det möjligt för alla anställda att känna sig mer nöjda och motiverade på jobbet.

Slutligen, det kanske största hindret, är att följa upp och upprätthålla det arbetet som gjorts för att stärka de delar som fungerar inom organisationskulturen. Det kräver engagemang från alla anställda och att de arbetar kring dessa saker med varandra, som jag nämnt tidigare. Det är viktigt att sätta en strategi för att upprätthålla en god kultur och för att se till att anställda känner sig uppskattade och engagerade. Genom att övervinna dessa hinder, kan man skapa en fantastisk organisationskultur, som gagnar alla anställda och organisationen som helhet. 

Exempel på hur du skapar en sund kultur i ditt företag

1. Förändring behöver delaktighet och inflytande

En av de viktigaste framgångsfaktorerna när det gäller att utveckla en organisation är att medarbetarna är delaktiga. Att involvera medarbetarna i olika processer som att ta fram strategier, planering och att fatta beslut är en viktig faktor som skapar framgångsrika relationer. Det är viktigt att medarbetarna förstår de strategier som ska implementeras och att de är involverade i dem så att de känner en meningsfullhet i arbetet och tillhörighet i företaget.  Delaktighet främjar det gemensamma lärandet och möjliggör att medarbetarnas expertis kommer till sin rätt.  

En känsla av att att man är med och påverkar riktning och att man verkligen blir lyssnad till ökar motivationen att göra ett bra jobb både på det personliga planet men också för företagets utveckling och resultat. Det handlar om att involvera medarbetaren så att alla rör sig mot samma mål.

Att kunna lyssna på feedback och ta hänsyn till medarbetarnas förslag och idéer är en del av delaktigheten och är avgörande för att bygga en god organisationskultur. När chefer uppmuntrar öppen dialog kring förbättringsområden kan det skapas goda förutsättningar för förbättrade affärsresultat och medarbetarna kan få ett ett mer positivt arbetsklimat.

Inspiration och vision. Här gäller det verkligen att ta vara på feedbacken för att inflytandet ska få full effekt. 

2. Viktigt med inspiration  

Ett sätt att stärka organisationskulturen är att förse medarbetarna med inspiration för att kunna öka kvalitén i arbetet och känsla av meningsfullhet på arbetsplatsen.

Att hitta inspiration som passar just din organisation kan kännas som en tuff uppgift, men det behöver inte vara det. Det finns många kreativa och innovativa sätt att blåsa nytt liv i din organisation. Börja med att ta en titt på andra företag inom samma fält för att se om inspiration kan tas därifrån. Kanske har de tillämpat arbetssätt eller rutiner som verkligen står ut som en arbetsplats man vill vara på.

Medarbetarna sitter också på specifik kompetens för just det ni behöver och motiveras som nämnt av att vara med och driva utvecklingen- vilket ypperligt tillfälle att engagera personalen för att se vilka idéer som kan finnas till ökad inspiration för hela företaget! 

3. Genom mål skapar ni förändring

För att skapa en positiv organisationskultur behövs tydliga mål för arbetet inom organisationen och ramverk som möjliggör de anställdas delaktighet i att förverkliga dem. Först och främst måste de som leder definiera de övergripande mål som organisationen strävar efter. Ledaren bör också välja mål som är specifika inom de olika områdena inom organisationen, så att alla anställda vet vad som förväntas på det individuella planet, dessa mål bör vara realistiska och medarbetaren behöver vara väl utrustad med de rätta verktygen för att kunna utföra arbetet som efterfrågas. 

4. Olika rutiner för det som faller utanför rutinerna 

Ledningen bör också skapa ett system för att hantera problem som uppstår när medarbetare har svårt att möta kraven som ställs eller inte lever upp till förväntningarna som finns inom organisationen. Det är viktigt att de som leder sätter ett exempel med positiv och tydlig kommunikation. Vid uppgifter som är utanför rutinen eller ovanligt krävande eller oklara behöver ledaren gå in och agera som stöd för medarbetaren och ge tydliga direktiv så att medarbetaren kan röra sig mot en lösning. I dessa fall men även vid mer rutinbundna och enkla uppgifter är positiv feedback och uppskattning viktiga faktorer att ta hänsyn till.  Med en tydlig kommunikation förbättras möjligheten för produktivitet tillsammans med individernas möjlighet till utveckling och mindre energi behöver gå åt till det som inte fungerar!

Sammanfattningsvis

Som du ser finns det ingen magisk lösning till hur en god organisationskultur skapas då organisationskultur är ett detaljrikt nät som utgör företagets hela ”själ”. Det finns trots detta konkreta områden som är viktiga att jobba på mot målet att skapa ett företag där de anställda OCH företaget mår bra! Så frågan är – vill ni utmanas tillsammans i arbetsgruppen för en långsiktig vinst? 

Nästa steg

Om ni är nyfikna på hur man kan jobba vidare med kulturen i arbetsgruppen, idrottslaget eller hela organisationen så kan jag starkt rekommendera vidare läsning om teamcoaching här. Metoden jag använder för teamcoaching ser i snitt en ökning av teamprestation på 20% på team världen över. Med forskningsbaserade verktyg där vi mäter både s.k. hårda och mjuka värden för att tydligt kunna se teamcoachingens effekt på teamet och organisationen. 

Dela
Dela
Email
PinIt
Pocket

Om författaren

Bild av Tommy Davidovic
Tommy Davidovic

Cert. Coach (CPCC, PCC, CTPC) & Mental Tränare. Jag hjälper presterare inom idrott, karriär och livet att maxa sin framgång och må bra under tiden.

Loggboken

3-minutersövningen som ökar din mentala styrka
Bläddra till toppen

Ladda ner!

Loggboken som hjälper dig bygga mental styrka

...och så mycket mer!